#آیان_کتاب

#ayanketab


http://ayanketab.com/product/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C/


این بخش، مشتمل است بر قصاید، مقطعات، مثلث، ترکیبات، ترجیعات، غزلیات
و رباعیات.

موضوع قصاید، مدح و ستایش برخی از بزرگان، مدح و ستایش کعبه ، نعت و...
است.

ابیاتی از قصیده وی در ستایش کعبه:

حبذا صفه بهشت مثال برترین آسمانش صف نعال

مجلس نور و جلوه گاه سرور روضه انس و بارگاه وصال

بیت معمور او مقر شرف سقف مرفوع او سپهر جلال

غرفش خوش تر از ریاض بهشت شرفش خوش تر از شکوه کمال

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.