#آیان_کتاب

#ayanketab


خرید کتاب


دی‍وان ک‍ام‍ل ج‍ام‍ی ش‍ام‍ل : ق‍ص‍ی‍ده ه‍ا، ت‍رج‍ی‍ع ه‍ا،
ت‍رک‍ی‍ب ه‍ا، م‍ث‍ن‍وی ه‍ا، ق‍طع‍ه ه‍ا، رب‍اع‍ی ه‍ا، م‍ع‍م‍اه‍ا؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه ای
وس‍ی‍ع در ت‍اری‍خ ادب‍ی ، ف‍ل‍س‍ف‍ی و س‍ی‍اس‍ی ق‍رن ن‍ه‍م و ب‍ح‍ث‍ی ان‍ت‍ق‍ادی در
اح‍وال و آث‍ار و ن‍ق‍د س‍روده ه‍ای ج‍ام‍ی و پ‍ی‍وس‍ت‍ی از ب‍ی‍س‍ت و پ‍ن‍ج ف‍ه‍رس‍ت
است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.