#آیان_کتاب

#ayanketab


http://ayanketab.com/product/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C/


هفت پیکر یا بهرامنامه چهارمین منظومه نظامی از نظر ترتیب زمانی و یکی
از دو شاهکار او (با خسرو و شیرین) از لحاظ کیفیت است. این دفتر رااز جهت
ساختار کلی و روال داستانی می توان بر دو بخش متمایز تقسیم کرد:یکی
بخش اول و آخر کتاب درباره رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانی از بدو
ولادت تا مرگ رازگونه او، که بر پایه روایتی تاریخ گونه است؛ و دیگری بخش
میانی که مرکب از هفت حکایت یا اپیزود از زبان هفت همسر او و از زمره
حکایات عبرت انگیزی است که دختران پادشاهان هفت اقلیم (مطبق تقسیم قدما)
برای بهرام نقل می کنند.این منظومه آمیزه ای از جنبه حماسی و غنایی
است، بدین معنی که بخش هفت گنبد تماما دارای روح غنایی و تخیل رمانتیک است
ولی بخش تاریخی گونه، اگر چه سعی شاعر بر ترسیم چهره ای حماسی برای بهرام
بوده، آمیزه ای از جنبه حماسی و عناصر غنایی است.در هفت پیکر زمین و آسمان و جلوه های جمال این دو با هم پیوند می یابد:از
یک سو هفت گنبد است ساخته بر زمین و هفت روز و هفت رنگ و هفت اقلیم و هفت
عروس که جملگی زمینی است، و از سوی دیگر نظیره قرار دادن اینها با «هفت»
های آسمانی (چون هفت سیاره و هفت فلک)، و واسطه این دو با همدیگر گنبدی است
که چرخ زنان آهنگ عروج به گنبد دوار دارد.هفت پیکر ستایش داد و رفق، و نکوهش ستم و بیراهی است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.