#آیان_کتاب

#ayanketab


http://ayanketab.com/product/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/


لامعی گرگانی شاعر ایرانی قرن پنجم هجری است.

لامعی گرگانی متخلص به لامعی، در بکرآباد گرگان به دنیا آمد. لامعی مداح خواجه نظام‌الملک، وزیر آلپ‌ارسلان (۴۵۵- ۴۶۵ هـ.ق.) بود و پیش از وی عمیدالملک کندری را مدح گفته بود. پس از دوره آلپ‌ارسلان از لامعی شعری در دست نیست و لذا عده‌ای قول بعضی از تذکره‌نویسان را که وی را شاگرد امام محمد غزالی (۵۰۵ هـ.ق.) دانسته‌اند، اشتباه می دانند. وی از شاعران دوره اول غزنوی
پیروی می‌کرد و گاه بعضی از قصیده‌های آنها را جواب می‌گفت. لامعی در
اشعار خود از ترکیب‌های متعدد عربی و تشبیه‌ها استفاده کرده است . او در
تشبیه‌ها از منوچهری دامغانی و در سرودن اشعار بلند و وصف طبیعت از فرخی سیستانی و عنصری بلخی پیروی می‌کرد و با برخی از شاعران مانند برهانی، سوزنی، جمالی مهریجردی و عمعق بخاری مشاعره و مناظره داشت. برای نخستین بار سعید نفیسی دیوان لامعی گرگانی را تصحیح کرد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.