#آیان_کتاب

#ayanketab


خرید کتاب


در دیوان حاضر متن انتقادی همراه با شرح((جعفر شعار)) و ((کامل احمدنژاد)) به چاپ رسیده است
.در تصحیح متن و انتخاب و تعیین ضبط درست اشعار، کمابیش به نسخه‌های خطی یا چاپی مراجعه
گردیده و از برخی نسخه‌ها استفاده شده است . درباره واژه‌ها تنها به معنای ملحوظ در
بیت بسنده شده و از ذکر معانی دیگر یا ریشه‌یابی و تفصیل خودداری گردیده است .دیوان
حاضر با این عناوین نظام یافته است : ((پیش‌گفتار))، ((زندگی، اندیشه و شعر ناصرخسرو))،
((قصاید))، ((دوبیتی و رباعی))، ((قصیده‌های منسوب و الحاقی))، ((وزن نما))، ((نامنامه))
و ((کتابنامه)) .در پیش‌گفتار کتاب مطالبی درباره شیوه نگارش این دیوان از جمله((نگارش
ترکیب وندی))، ((نگارش کلمه مرکب)) و ((مرزبندی در املاء)) به چشم می‌خورد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.